Girobank gekocht met geld onttrokken aan Venezolaanse banken

WILLEMSTAD – Voormalig Girobank-directeur Eric Garcia heeft de aankoop van deze voormalige staatsbank kunnen realiseren door miljoenen ‘te onttrekken’ aan in deconfiture verkerende Venezolaanse banken (waarvoor hij jarenlang curator was).
 
Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag.
 
Het gaat om 24 miljoen dollar, ofwel ruim 43 miljoen gulden. Gelden die ‘op onrechtmatig wijze’ uit die Venezolaanse banken zijn gehaald om de overname door Giro Holdings nv (voorheen: IIG TOF Holdings) van 58 procent van de aandelen in Girobank nv mede te financieren. Zo blijkt uit documenten bestudeerd door het Antilliaans Dagblad.
 
Het betreft enerzijds het vonnis waarin het Hof heeft geoordeeld het, net als het Gerecht in Eerste Aanleg, ook van oordeel te zijn dat Giro Holdings in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Hierdoor wordt haar faillietverklaring in stand gehouden. En anderzijds het faillissementsverslag van curator Valerie Maria van VPM Law.
 
Volgens dit verslag betreft het Banco di Maracaibo nv, Banco Latino nv, Banco Principal nv en Banco Consolidado nv. De 24 miljoen dollar gelden nu als een vordering op Giro Holdings. De naamloze vennootschap Giro Holdings werd op 2 maart 2017 failliet verklaard. Dat is nu bij Hofvonnis herbevestigd.
 
Ook nu geldt dat dit geen gevolgen heeft voor klanten van Girobank. Uit het vonnis van het Hof blijkt dat Garcia ‘een en ander schriftelijke heeft bekend’, hij daardoor strafrechtelijk gedetineerd is geweest en op 19 september 2016 (persoonlijk) failliet is verklaard. Doordat de gelden ten goede zijn gekomen aan Giro Holdings hebben de Venezolaanse banken een terugbetalings- of schadevergoedingsvordering op Giro Holdings. Giro Holdings was eerder IIG TOF Holdings, zo meldt het verslag van curator Maria. IIG staat voor International Investment Group en TOF voor Trade Opportunities Fund met IIG in New York als eigenaar.
 
Naast deze meerderheidsaandeelhouder, is het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een substantiële minderheidsaandeelhouder en houdt de overheid een zeer klein aandeel in de voormalige staatsbank (Girodienst, later Giro Curaçao en weer later Giro Bank).
 
Naast Garcia, die na toepassing van de noodregeling door de Centrale Bank in december 2013 ontslagen werd en tegen wie later aangifte is gedaan, worden in de stukken de namen genoemd van Garcia’s (voormalige) zakenpartners Martin Silver en David Hu. Beiden zijn Amerikaan.
 
‘SPRAKE VAN ONBEHOORLIJK BESTUUR’
Silver en Hu zijn topmannen van IIG Capital. Volgens hun LinkedIn Silver in New York en Hu in Malta. Het faillissementsverslag meldt dat Hu volgens de registratie van Giro Holdings bij de Kamer van Koophandel directeur is. SGG Management Curaçao (voorheen ANT Management Curaçao) was tot maart 2016 de lokale vertegenwoordiger van Giro Holdings.
 
De laatst bekende jaarrekening is van 2013. Het balanstotaal bedroeg toen ruim 80 miljoen dollar. Bij de beschrijving van de activa staat dat volgens de jaarcijfers Giro Holdings een investering had gedaan in Girobank van 80 miljoen dollar. ,,Bij de jaarcijfers is er geen toelichting.” En recentere jaarcijfers dan 2012 en 2013 zijn niet beschikbaar (gesteld).
 
Curator Maria: ,,Geconcludeerd wordt dan ook dat de failliet (Giro Holdings) niet voldoet aan de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie.” Het vermoeden bestaat dat er onder andere ‘sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement’.
 
Een en ander is mede naar buiten gekomen in verband met een schuld aan stichting particulier fonds Fundación Privada Giro Mandate van 3 miljoen dollar. Mandate heeft Giro Holdings aansprakelijk gesteld voor het genoemde bedrag dat – zo staat te lezen in het faillissementsverslag – ‘door haar voormalige bestuurder E.L. Garcia, volgens Girobank nv, zonder autorisatie van Giro Mandate van de rekening van Giro Mandate bij de Girobank heeft gedebiteerd en overgemaakt naar twee Panamese vennootschappen’.
 
In verband hiermee is door Mandate een civielrechtelijke procedure geëntameerd tegen Giro Holdings. Deze zaak stond op de rol van begin april voor uitlatingen van de zijde van Girobank, maar is geschorst wegens het faillissement.
 
Verder loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen Giro Holdings. Verdere gegevens hierover zijn curator Maria op dit moment niet bekend. Giro Holdings, vertegenwoordigd door advocaat Jeroen de Baar, was in hoger beroep een rechtszaak begonnen tegen Giro Mandate, met Eric de Vries als gemachtigde, met als doel om het faillissementsvonnis van 2 maart te vernietigen en het verzoek tot faillietverklaring alsnog af te wijzen.
 
Het Hof sluit zich echter aan bij de beslissing van het Gerecht in Eerste Aanleg. In de beoordeling gaan de drie Hofrechters onder meer in op de 3 miljoen dollar. Giro Holdings heeft dit geld geleend van Giro Mandate. ,,Ten aanzien van deze lening heeft Martin Silver, een bestuurder van Giro Holdings, een ‘promissory note’ van 15 november 2013 (vlak voor de noodregeling, red.) afgegeven. Dat deze ‘promissory note’ in dwaling is afgegeven acht het Hof niet aannemelijk.”
 
Voor tegenbewijslevering door middel van het horen van getuigen is in deze procedure geen plaats, vervolgt het Hof. ,,Het bestaan van deze lening wordt overigens ondersteund door instructies van Eric Lion Garcia als ‘facultado’ van Giro Mandate van 13 mei 2013 en als bestuurder van Giro Holdings. Dat er onzekerheid bestaat omtrent de bestemming der gelden doet aan het bestaan van de geldleningsvordering niet af.”
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.