Centrale Bank spreekt noodregeling uit voor Banco del Orinoco N.V.

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft zich vanwege tekortkomingen binnen Banco Del Orinoco N.V. genoodzaakt gezien het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te verzoeken om ten aanzien van Banco Del Orinoco N.V. de noodregeling uit te spreken.
 
Dit verzoek is gedaan in het belang van de deposanten en overige crediteuren van Banco Del Orinoco.
 
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft op 5 september 2019 de noodregeling uitgesproken ten aanzien van Banco Del Orinoco N.V. Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat Banco Del Orinoco niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van haar schulden. Aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen. 
 
De CBCS oefent toezicht uit op de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten. Bij haar toezicht richt CBCS zich naar de belangen van crediteuren of toekomstige crediteuren van onder toezicht staande instellingen. CBCS ziet erop toe dat onder toezicht staande instellingen op verantwoorde wijze omgaan met de middelen die hen worden toevertrouwd en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Bij de internationale bank van Venezolaanse origine, Banco Del Orinoco nv sinds 1987 op Curaçao gevestigd, heerst chaos volgens het Antilliaans Dagblad. De financiële cijfers zijn onbetrouwbaar, er is geen vermogen om rekeninghouders hun geld uit te keren en er is sprake van list en bedrog.
Dat blijkt uit lezing van het vonnis waarmee de door de Centrale Bank gevorderde noodregeling gisteren is uitgesproken, alsmede bijzondere machtigingen aan de CBCS worden verleend.
 
Het vonnis meldt dat Banco Del Orinoco (BDO) volgens de CBCS ‘al geruime tijd op ernstige wijze disfunctioneert’. ,,Er is sprake van ernstige overtreding van anti-witwas- en antiterrorismeregelgeving, zij heeft haar bedrijfsvoering in het geheel niet op orde, zij volgt aanwijzingen van CBCS niet of onvoldoende op en zij misleidt CBCS over haar financiële positie door gebruik te maken van vervalste documenten.”
 
Niet alleen is dit alles meer dan genoeg reden voor intrekking van de bankvergunning (wat op 2 september is gebeurd), maar het betekent ook dat ernstig moet worden getwijfeld aan de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van BDO. Het risico dat BDO niet aan haar verplichtingen jegens rekeninghouders kan voldoen, heeft zich al gematerialiseerd: er is sprake van een grote hoeveelheid klachten van rekeninghouders over het niet opvolgen door BDO van betaalinstructies, er zijn tientallen procedures gevoerd om betaling af te dwingen en BDO geeft niet volledig uitvoering aan vonnissen waarin zij tot betaling is veroordeeld. Daarbij komt dat BDO nog slechts beschikt over één correspondentbank, waardoor rekeninghouders gedupeerd kunnen worden.”
 
Dit alles rechtvaardigt, volgens de Centrale Bank, dat in het belang van de gezamenlijke schuldeisers een voorziening wordt getroffen. Dat de situatie ernstig is blijkt uit deze verklaring van de toezichthouders:
 
,,Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat Banco Del Orinoco niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van haar schulden. Aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen”.
 
Niet ter discussie staat, aldus het gerecht, dat BDO in de afgelopen jaren grote moeite heeft gehad om betaalinstructies van rekeninghouders uit te voeren en tegoeden van rechthebbende uit te keren. Sinds 2017 hebben vele tientallen rekeninghouders zich genoodzaakt gezien juridische procedures tegen BDO te beginnen om BDO te dwingen tot uitkering over te gaan.
 
De CBCS heeft ‘enkele honderden klachten’ gehad over het niet uitvoeren door BDO van betaalopdrachten. Het is, stelt het vonnis, ‘niet normaal’ dat een rekeninghouder zich tot de rechter moet wenden om zijn aan een bank toevertrouwde geld terug te krijgen.
 
,,Ten onrechte bagatelliseert BDO deze kwestie”, aldus het gerecht. ,,Waar het om gaat is dat tientallen rekeninghouders onaanvaardbaar veel moeite hebben moeten doen om hun geld terug te krijgen.”
 
Het gerecht is ermee bekend dat ‘op dit moment’ nog steeds procedures lopen van rekeninghouders tegen BDO.
 
,,Niet aannemelijk acht het gerecht dat BDO niets aan de problematiek kan doen, omdat zij afhankelijk is van correspondentbanken. Dit argument rechtvaardigt immers niet dat BDO zich in procedures tegen haar rekeninghouders bedient van ‘chicaneuze verweren’ om aan uitkering te ontkomen, zoals het Hof in de door de Centrale Bank aangehaalde uitspraken heeft overwogen.”
 
De CBCS kan er niet op vertrouwen dat de door Banco Del Orinoco gepresenteerde cijfers correct zijn. De Centrale Bank stelt zelfs dat door BDO aangeleverde stukken, ten bewijze van haar vermogen, vervalst zijn gebleken. Het gaat dan om zogeheten ‘custodians’; in dit geval TMF en Amergeris. Volgens BDO zou TMF gedurende een zekere periode een substantieel deel van haar vermogen hebben beheerd. TMF heeft echter verklaard dat een bepaald formulier onbekend is bij TMF, dat zo’n formulier zich niet in de administratie van TMF bevindt, dat de handtekening eronder niet toebehoort aan degene wiens naam onder het formulier staat en dat ‘it is clear that someone has tampered with our KYC form’. KYC staat voor Know Your Customer.
 
Uit onderzoek is verder gebleken dat TMF ‘niet’ voor BDO vermogen onder zich heeft gehad, maar dat TMF slechts een contractuele relatie had met de moedermaatschappij van BDO. Banco Del Orinoco heeft deze stellingen niet betwist, maar ter zitting verklaard dat de kwestie moet worden ‘uitgezocht’.
 
De Centrale Bank heeft daarnaast gesteld dat ook stukken met betrekking tot een andere custodian, Amergeris, zijn vervalst. Amergeris heeft anders dan BDO gemotiveerd verklaard nooit een portfolio van BDO in beheer te hebben gehad en ook nooit een portfolio toebehorend aan BDO of haar moedermaatschappij overgedragen te hebben gekregen.
 
De Centrale Bank CBCS moet in redelijkheid rekening houden met de mogelijkheid dat de cijfers opzettelijk te rooskleurig zijn voorgespiegeld. ,,Dit betekent uit de aard van de zaak dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in het gedrang komen”, aldus de overweging van de rechter.
 
Begin juni is tijdens een bijeenkomst gesproken over het voornemen van CBCS tot intrekking van de bankvergunning, maar toen heeft BDO gezegd dat de liquiditeit en solvabiliteit ‘geen issue’ was. Banco Del Orinoco stelt door de Centrale Bank te zijn overvallen. Maar de CBCS heeft onbetwist gesteld dat zij zich al sinds 2016 in steeds intensievere mate met BDO bezighoudt. Tot en met de aanstelling van een stille curator. Maar BDO gaf aan de verschillende aanwijzingen niet of onvoldoende gehoor.
 
Banco Del Orinoco nv werd in juli 1987 opgericht. Volgens de website van de bank eerst op Bonaire, maar spoedig volgde verhuizing naar Curaçao.
 
De internationale bank is gevestigd op de eerste verdieping van de Windstraat 3, een pand dat vanaf de beroemde Handelskade in Punda uitkijkt op de Sint Annabaai.
 
Bij de KvK staan in het Handelsregister als president-directeur ingeschreven Santos Alonso Ramos met de Spaanse nationaliteit, alsmede Luis Alfonso De Borbon Martinez Bordiu (eveneens Spanjaard) als managing director/vicepresident, en de Venezolaan Joel Santos Tobio en de op Curaçao geboren René Römer als directeuren.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.