OM Curaçao dicht bij oplossing in moordzaak Wiels

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie in Curaçao denkt dicht bij een oplossing te zijn in de zaak Wiels. De bewijsvoering van de mensen die rechtstreeks betrokken waren bij de moord vergt echter veel tijd. Dat zei persofficier Guillano Schoop op een speciaal ingelaste persconferentie in Willemstad.
 
Ook is er in de laatste twee maanden meer zicht verkregen op degenen die mogelijk opdracht hebben gegeven tot de liquidatie van de heer Wiels. Details kan het OM nog niet geven, omdat daarmee het onderzoek in gevaar kan komen. Het OM kon ook niet zeggen of er arrestaties op korte termijn te verwachten zijn.
 
De persconferentie in Willemstad vond plaats nadat het Curaçaose parlement daarom gevraagd had. Dat had kritiek op de communicatie en informatievoorziening vanuit politie en justitie. Sinds mei, toen de politicus Helmin Wiels werd doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen, even ten zuidoosten van Willemstad, hebben de autoriteiten drie keer een persconferentie belegd. Woensdag was de vierde keer.
 
Directe aanleiding was de plotselinge dood van Luigi F., alias ‘Pretu’ in een politiecel in Barber, een dorpje en westen van Willemstad. Hij zou zichzelf hebben opgehangen, nadat hij was overgeplaatst van de zwaarbewaakte Marechaussee brigade bij de marinekazerne van Suffisant. Pretu wordt gezien als de man die Raul M. heeft omgebracht. ‘Bolle’, zoals die ook wel bekend is, zou de chauffeur zijn van de vluchtauto, die gebruikt is bij de moord op Wiels.
 
Uit het onderzoek dat direct na het overlijden van de heer Wiels is gestart, is volgens het OM gebleken dat wijlen de heer Raul Martinez betrokken was bij de moord op wijlen heer Wiels. Martinez zou de huurder zijn van de auto die gebruikt is bij 
de moord op wijlen Helmin Wiels. Over zijn verdere aandeel in en betrokkenheid bij de moord op de heer Wiels, kunnen in het belang van het nog lopende onderzoek geen nadere mededelingen worden gedaan. 
 
Het onderzoek voortzettende, zijn er verdenkingen van strafbare feiten gerezen tegen wijlen Luigi Florentina. De heer Florentina is, na verkregen toestemming  van de rechter-commissaris, op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie 
in Nederland aangehouden, in bewaring gesteld en vervolgens overgebracht naar Curaçao. Wijlen Luigi Florentina zat vanaf zijn aanhouding tot aan zijn overlijden op 6 september j.l. in voorlopige hechtenis wegens verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en moord op de heer Raul Martinez. 
 
In aanvulling op datgene wat in de persconferentie van 7 september j.l. reeds naar voren is gebracht over het overlijden van de heer Florentina, is op verzoek van de Minister van Justitie een patholoog anatoom, verbonden aan het NFI, vanuit Nederland naar Curaçao overgevlogen en heeft afgelopen maandag sectie verricht op het lijk van wijlen Florentina. De voorlopige conclusie van de patholoog is dat de dood van de heer Florentina kan worden verklaard door verstikking, passend bij verhanging.
 
Door de patholoog is celmateriaal veilig gesteld voor het verrichten van toxicologisch onderzoek bij het NFI in Nederland. Resultaten van het toxicologisch onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. Nadat de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn verkregen, zal de patholoog een definitief rapport opstellen naar de oorzaak van het overlijden van wijlen heer 
Florentina. Inmiddels is het lijk van de heer Florentina vrijgegeven aan zijn familie.
 
Voorts meldt het OM dat het onderzoek onverkort doorgaat. 
 
Op 3 augustus jl. is verdachte M.B. aangehouden wegens betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Over de betrokkenheid van M.B zal indien het onderzoek dat toelaat in een later stadium meer bekend worden gemaakt. Twee weken terug is op vordering van het Openbaar Ministerie de detentie van M.B. met nog 60 dagen verlengd door de rechter-commissaris. M.B. zit op dit moment nog vast.
 
Ook al zijn er geen aanwijzingen voor suïcidaal gedrag van M.B., er zijn wel sinds het weekeinde extra voorzorgsmaatregelen getroffen door de bevoegde autoriteiten. In het kader van de privacy en persoonlijke veiligheid van M.B., worden geen nadere mededelingen gedaan over de getroffen maatregelen.
 
Naar buiten toe kan het lijken alsof er geen of weinig voortgang wordt geboekt in het onderzoek Magnus. Dit beeld is verre van juist volgens het OM. Het onderzoeksteam heeft thans een nog beter beeld van de mensen die rechtstreeks betrokken waren bij de moord op wijlen Helmin Wiels. Ook is er sinds de persconferentie van 19 juni 2013 meer zicht verkregen op degenen die mogelijk opdracht hebben gegeven tot de liquidatie van de heer Wiels. 
 
In de vorige persconferenties sprak het OM van “indicaties over de persoon cq personen die betrokken zijn geweest bij de opdracht van de moord op Helmin Wiels”. Het onderzoek is er op gericht deze “indicaties” te versterken en daarmee bewijs te vergaren tegen deze personen. Dit is een langzaam en delicaat proces, zoals alle onderzoeken naar intellectueel 
daderschap dat zijn. Het onderzoeksteam maakt vorderingen in dit proces van bewijsvergaring naar de intellectuele daders.
Belangrijk is voorts, dat binnen het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels, inmiddels door het onderzoeksteam naar alle waarschijnlijkheid ook drie andere liquidaties zijn opgelost. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven om welke drie liquidaties het gaat, omdat het onderzoek in die zaken nog in volle gang is.
 
Door het onderzoeksteam en het Openbaar Ministerie worden de naaste familieleden van wijlen Helmin Wiels geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Zij hebben ook na het overlijden van de heer Florentina aangegeven dat de informatie die aan hen is verstrekt over de onderzoeksresultaten tot dusver, hen het vertrouwen geeft dat het onderzoeksteam op de goede weg is en dat de moord op wijlen Helmin Wiels wordt opgelost.
 
Het OM gaf aan dat het vergaren van informatie in dit onderzoek, met name het verkrijgen van getuigenverklaringen niet altijd even snel en makkelijk gaat, omdat mensen vaak bang zijn om een verklaring af te leggen. Vandaar dat dit onderzoek nu al 4 maanden duurt en het nog langere tijd kan duren voordat alle betrokkenen zijn geïdentificeerd, aangehouden en 
voor het gerecht gebracht. 
 
Door de media, en ook door sommige parlementariërs, is de vraag gesteld waarom er geen geld is uitgeloofd voor het verkrijgen van informatie. Antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten eerste is het vooralsnog niet noodzakelijk gebleken geld uit te loven, nu nog steeds bruikbare informatie binnenkomt over de moord op wijlen Helmin Wiels. Het onderzoeksteam is de gemeenschap daar zeer dankbaar voor en vraagt een ieder die informatie kan hebben over deze zaak, om dat te blijven melden via de reeds bekende telefoonnummers 8666124, 911 of indien een persoon anoniem wil blijven, via 
telefoonnummer 108.
Een tweede reden om geen geld uit te loven is omdat ervaringen uit het verleden hebben uitgewezen, dat er na het uitloven van een som geld er een stormloop aan informatie binnenkwam, waarvan een groot deel onbruikbaar bleek te zijn. Alle informatie die binnenkomt, moet voorts uitgezocht worden. Dit neemt heel veel tijd en mankracht in beslag, die veel effectiever gebruikt kan worden.
 
Justitie kan op dit moment niet meer kan vertellen, dan hetgeen naar voren is gebracht. Er zijn hiervoor een drietal redenen te noemen. 
Indien er te snel naar buiten toe wordt getreden met informatie over het onzoek en er mensen lucht krijgen van de richting waarin het onderzoek opgaat, kunnen sporen worden weggemaakt, kunnen getuigen beïnvloed worden of kunnen verdachten op de vlucht slaan.
Een ander aspect is de veiligheid van getuigen of verdachten. Indien er niet zeer zorgvuldig met de beschikbare informatie wordt omgegaan kan dit zelfs levensgevaar voor getuigen en verdachten met zich meebrengen. Ook in een onderzoek als Magnus is medewerking van getuigen essentieel. En die medewerking van getuigen impliceert een verplichting om hen te beschermen tegen derden die hen kwaad zouden willen aandoen. Dit laatste is dan ook de reden waarom in deze zaak en alle andere zaken de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.
De derde reden om niet naar buiten te treden met al teveel informatie, is het risico dat het Openbaar Ministerie loopt om niet-ontvankelijk te worden verklaard bij een eventuele vervolging, omdat het OM verweten kan worden een „trail by media‟ te voeren. Iedereen wordt vermoed onschuldig te zijn, totdat de rechter anders heeft bepaald. Door vroegtijdig naar buiten te treden kan een verdachte, voordat hij op de zitting is verschenen, door het publiek reeds zijn „veroordeeld‟. 
 
Tot slot gaf het OM aan dat door justitie met man en macht gewerkt wordt om zo snel mogelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord en voor het geven van opdracht tot de moord op parlementariër Helmin Magno Wiels, achter tralies te krijgen, opdat zij zich voor een onafhankelijke rechter verantwoorden voor deze gruweldaad.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.