Day of the Supervisory Board: proud of modern Curaçao corporate law

WILLEMSTAD - On Thursday 26 November law firm VanEps Kunneman VanDoorne organized the annual Day of the Supervisory Board in Curaçao.
 
During this meeting in the auditorium of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten, they looked back at ten years of Civil Code Book 2. In addition, four experts discussed the need, bottlenecks and future of supervision on financial institutions in the Dutch Caribbean during a discussion round with the participants. 
 
The author of ‘our’ book 2, prof. mr. Peter van Schilfgaarde, was put in the limelight in honor of his eightieth birthday. In his speech, he discussed the development of corporate law in Curaçao. He mentioned that there are several areas in which the Dutch Caribbean islands have chosen their own path and are even ahead of the Netherlands. A good example is the new law on partnerships. With increasing attention for the right of investigation and directors’ and officers’ liability, supervision currently is a worldwide hype. After Peter van Schilfgaarde, prof. mr. Gerard van Solinge presented more information on the right ofinvestigation. He discussed the key points, objectives and various phases of an investigation procedure, which take place relatively often in Curaçao. As a result, the question was asked by the audience whether the Joint Court has adequate capacity for this purpose. According to Van Solinge, we do not have to worry about that.   
 
Rogier van den Heuvel, lawyer and senior associate with VanEps Kunneman VanDoorne, discussed corporate governance with state-owned companies. He explained how book 2 of the Civil Code has provided a quality regulatory framework for corporate governance in Curaçao. State-owned companies can be considered regular companies in most respects. As a result, directors of state-owned companies in general suffice with keeping in mind the normal corporate interest.
 
Frank Kunneman, senior partner with VanEps Kunneman VanDoorne and specialized in corporate governance, introduced a number of questions regarding supervision and regulation that are hot topics for the financial sector at the moment. His presentation was the basis for a lively sofa discussion with moderator Steven Martina (Guardian Group Fatum), Charlene Alberto (Vidanova), Leo Rigaud (SFT Bank) and Ian de Silva (MCB). They discussed issues such as reliability and expertise of supervisors, and the increasing number of rules the financial sector has to comply with.
 
The Day of the Supervisory Board was concluded festively. Peter van Schilfgaarde, who celebrates his eightieth birthday in January, was addressed by Gerard van Solinge. In this manner, prof. Van Schilfgaarde was thanked for all the work he has done in the Dutch Caribbean in the past twenty years in order to arrive at the current, modern Curaçao corporate law.
 
Photo: from left to right: Leo Rigaud, Ian de Silva, Charlene Alberto and moderator Steven Martina during the sofa discussion on supervision in the financial sector.
 
 
Dag van het Commissariaat: trots op modern Curaçaos vennootschapsrecht
 
VanEps Kunneman VanDoorne en The Galan Group organiseerden donderdag 26 november de jaarlijkse Dag van het Commissariaat op Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten werd teruggekeken op tien jaar BW2. Daarnaast werd tijdens een sofagesprek door vier deskundigen met de aanwezigen gediscussieerd over de noodzaak, de knelpunten en de toekomst van het toezicht op financiële instellingen in de Dutch Caribbean.
 
De auteur van ‘ons’ boek 2, prof. mr. Peter van Schilfgaarde, werd ter ere van zijn tachtigste verjaardag in het zonnetje gezet. Hij doorliep in zijn toespraak de ontwikkeling van het vennootschapsrecht op Curaçao. Zo 
stipte hij aan dat de Nederlandse Cariben op een aantal gebieden hun eigen weg zijn gegaan en zelfs markant voorlopen. De nieuwe wet op de personenvennootschap is daarvan een goed voorbeeld. Met steeds meer 
aandacht voor het enquêterecht en bestuurdersaansprakelijkheid, is toezicht volgens hem momenteel een wereldwijde hype. Prof. mr. Gerard van Solinge zoomde daarna in op het enquêterecht. Hij ging in op de kernpunten, doeleinden en verschillende fasen van een enquêteprocedure, die op Curacao relatief veel plaatsvinden. Dat leidde bij de deelnemers tot de vraag of het Gemeenschappelijk Hof hiervoor wel voldoende capaciteit heeft, waarover volgens van Solinge geen zorgen hoeven te bestaan. 
 
Rogier van den Heuvel, advocaat bij VanEps Kunneman VanDoorne, ging in op corporate governance bij overheidsvennootschappen. Hij zette uiteen hoe boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gezorgd voor een goed regelgevend kader voor corporate governance in Curaçao. Daarbij kunnen overheidsvennootschappen op de meeste punten als een gewone onderneming worden gezien. Daardoor dienen ook bestuurders van overheidsvennootschappen over het algemeen te volstaan met het voor ogen blijven houden van het normale vennootschapsrechtelijke belang. 
 
Frank Kunneman, senior partner bij VanEps Kunneman VanDoorne en gespecialiseerd in corporate governance, introduceerde in zijn voordracht een aantal vragen op het gebied van toezicht en regulering die de financiële sector momenteel bezighouden. Zijn presentatie vormde het uitgangspunt voor een geanimeerd sofagesprek tussen gespreksleider Steven Martina (Guardian Group Fatum), Charlene Alberto (Vidanova), Leo Rigaud (SFT Bank) en Ian de Silva (MCB). Tijdens de levendige discussie werden kwesties besproken als de betrouwbaarheid en deskundigheid van toezichthouders en het toenemende aantal regels waaraan de financiële sector zich dient te houden. 
 
De Dag van het Commissariaat werd feestelijk afgesloten. Peter van Schilfgaarde, die in januari zijn tachtigste verjaardag viert, werd toegesproken door Gerard van Solinge. Aldus werd prof. Van Schilfgaarde bedankt voor al het werk dat hij in de afgelopen twintig jaar in de Nederlandse Cariben heeft verzet om te komen tot het huidige en moderne Curaçaose vennootschapsrecht. 
 
Op de foto: van links naar rechts Leo Rigaud, Ian de Silva , Charlene Alberto en gespreksleider Steven Martina tijdens het sofagesprek over toezicht in de financiële sector.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.