De huurcommissie en het huidige recht

Een stukje geschiedenis

In 1939 werd voor het eerst wet – en regelgeving ingevoerd met de taak toe te zien op de huurovereenkomsten op Curaçao. Deze regelgeving werd de ‘Huurcommissie-regeling’ genoemd en was te vinden vanaf artikel 1564 t/m 1612 in de zevende titel van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek. De Huurcommissie-regeling is inmiddels vervallen, maar wel deels gemoderniseerd overgenomen in de vierde titel ‘Huur’ van het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek. De vernieuwde huurregels zijn per 1 januari 2012 in werking getreden bij de Landsverordening huur (PB. 2011, 68).

Het vernieuwde huurrecht per 1-1-2012

Het vernieuwde huurrecht is terug te vinden in de artikelen 7:201 t/m 7:275 van het BW. In het vernieuwde huurrecht zijn de bepalingen uit de Huurcommissie-regeling geschrapt of aangepast. Dit zijn de volgende artikelen: 2, 2bis, 3, 4, 7 t/m 9, 20, 25 t/m 35, 37 t/m 46, 63, 66, en 74. De overige bepalingen zijn veelal aangepast en in een moderner jasje gestoken. Een voorbeeld hiervan is de regeling van de huurprijs. De huurcommissie kijkt niet langer naar de bouwkosten, maar naar de actuele marktwaarde van de woning (7:240 BW).

Waarom de huurcommissie

De huurcommissie is in 1939 in beginsel in het leven geroepen om onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen tegen te gaan. Vandaag de dag is de invloed van de huurcommissie beperkt tot een tweetal taken. (1) Adviseren bij de huurprijs en (2) bepalen of de huurovereenkomst opgezegd kan worden.

De huurcommissie bestaat uit drie leden, waarvan één de voorzitter is. Deze leden worden bij landsbesluit benoemd door de Gouverneur van Curacao (7:250 BW).

De huurcommissie kan conform wetgeving de maximale huurprijs van een huurwoning vaststellen. Zowel huurder als verhuurder kan de huurcommissie daartoe verzoeken. De bevoegdheid van de huurcommissie is echter begrensd. Bij een marktwaarde boven NAF 150.000 valt de mogelijkheid tot bepaling van de huurprijs door de huurcommissie weg. Het bedrag NAF 150.000 kan overigens bij landsbesluit worden aangepast indien prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft. Bij vaststelling van de maximale huurprijs is bij wet bepaald dat het bedrag per jaar niet meer mag zijn dan 12% van de actuele marktwaarde van de woning.

Bij het vaststellen van de maximale huurprijs per jaar houdt de huurcommissie ook rekening met de staat van de woonruimte, voor zover het onderhoud voor rekening komt van de verhuurder.

De huurcommissie heeft de bevoegdheid om tijdelijk een lagere huurprijs vast te stellen indien de door haar, binnen een bij uitspraak bepaalde tijd, aangewezen verbeteringen of herstellingen aan de woonruimte niet zijn aangebracht. 

Opzegging 

Naast de huurprijsbepaling is de bemoeienis van de huurcommissie merkbaar als de verhuurder het huurcontract wil opzeggen. Als een verhuurder binnen het werkgebied van de huurcommissie valt, namelijk bij verhuur van een woning, winkel, magazijn, tapperijen, koffiehuis, logement, sociëteit, bierhuis, ijshuis, restaurant of kantoor, dan heeft de verhuurder, toestemming van de huurcommissie nodig voor de opzegging van het huurcontract. N.B. Opzegging dient niet te worden verward met beëindiging via buitengerechtelijke ontbinding. Daarvoor gelden andere regels!

Hieronder staan een aantal aandachtspunten die voor zowel huurder als verhuurder van belang zijn bij het beëindigen van een huurovereenkomst:

  • De verhuurder die binnen het werkgebied van de huurcommissie valt kan niet opzeggen zonder toestemming van de huurcommissie. Doet hij dit wel, dan zal de huurovereenkomst niet als rechtsgeldig opgezegd worden beschouwd.

  • Indien de huurovereenkomst van rechtswege afloopt, maar de huurder de wens heeft het huurcontract met bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen, dan zal de verhuurder toestemming moeten vragen aan de huurcommissie om het huurcontract te beëindigen.

  • Bij het verlenen van toestemming tot opzegging aan de verhuurder, kan de huurcommissie voorwaarden verbinden aan het gebruik daarna van de woonruimte. Bij niet nakoming van één van deze voorwaarden kan de oorspronkelijke huurder de huurcommissie verzoeken om de toestemming tot opzegging in te trekken en de woonruimte weer toe te kennen aan die huurder. 

De procedure bij de huurcommissie stapsgewijs 

1. Huurder als verhuurder moeten een zaak schriftelijk aanhangig maken

Er wordt een verzoekschrift ingediend en indien het verzoekschrift volstaat, zal behandeling plaatsvinden, zo niet dan wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift aan te vullen. N.B. Het kan zijn dat de huurcommissie één of meer van haar leden opdraagt de zaken te onderzoeken, voordat behandeling en beslissing plaatsvindt.

2. Behandeling van de zaak

Bij de behandeling kunnen partijen, huurder en verhuurder, zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De huurcommissie zal de zaak in behandeling nemen als de drie leden aanwezig zijn. De huurcommissie is bevoegd, al dan niet na beëindiging van de hoorzitting, om getuigen of deskundigen te horen of te doen horen. Deze personen zijn verplicht te verschijnen en de gevorderde voorlichting te geven. Getuigen die meegebracht zijn door één der partijen en die vrijwillig voor de huurcommissie verschijnen, kunnen ook gehoord worden. 

3. Stemming en advies

In alle zaken begint de voorzitter met een rondvraag aan de leden, te beginnen met het jongste lid. Hij brengt zelf zijn advies als laatste uit. Elk lid is verplicht advies uit te brengen. Vervolgens wordt er besloten bij meerderheid van stemmen. 

4. Uitspraak

De voorzitter bepaalt na afloop van behandeling de datum waarop uitspraak gedaan zal worden. De uitspraak wordt per aangetekende brief aan de huurder en verhuurder medegedeeld. De uitspraak is in beginsel bindend voor de partijen (7:246 BW).

5. Beroep

Indien één der partijen het oneens is met de uitspraak, dan kan zij binnen een termijn van zes weken na dagtekening van mededeling beroep aantekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Contactgegevens huurcommissie

T: - 0059994623861
    - 0059994623442

Bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9:00uur en 11:00uur in de ochtend. 

De auteur van dit artikel is Khorseed Ahmed. Khorseed is een 19-jarige derdejaars HBO-rechtenstudent van de HvA te Nederland. Khorseed loopt momenteel stage bij DCLP en zal zich naast het schrijven van artikelen ook met een groot deel van het project “wetgeving Curaçao online” bezig houden.

LinkedIn Twitter

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.