Aangehouden zitting onderzoek Babel 4 november 2015

 
WILLEMSTAD - Vanmorgen vond in de rechtbank te Willemstad de behandeling van de zaak "Babel' plaats. Lees hier de voordracht van de Officier van Justitie.
 
 
 
Zaak verdachte Van der Dijs
 
Voordragen
 
Verdachte Van der Dijs wordt verdacht van drie strafbare feiten.
 
1. Het eerste feit waar zij van wordt verdacht is valsheid in geschrifte. Zij wordt verweten in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli 2010 in Curaçao en/of Italië samen met een ander twee facturen van het bedrijf Vanddis N.V. valselijk te hebben opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140 duizend dollar en eén factuur voor een bedrag van meer dan 73 duizend dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf Betplus van F. Corallo.
 
2. Als tweede feit staat op de dagvaardiging witwassen. In de periode 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011 is in Curacao, Verenigde Staten en/of Zwitserland en/of Italië voor meer dan 200 duizend dollar witgewassen.
 
3. Het derde feit gaat om het op 9 december 2013 in Curacao aanwezig hebben van zeven zogenaamde jammers (apparaten waarmee je het telefoonverkeer kan verstoren). Dit is strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht en volgens de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen.
 
Zaak verdachte Schotte
 
Voordragen
 
Verdachte Schotte wordt verdacht van vijf strafbare feiten.
 
1. Het eerste feit waar hij van wordt verdacht is ambtelijke omkoping, corruptie. Hem wordt verweten dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 oktober 2010 in Curaçao en/of de Verenigde Staten en/of Zwitserland als ambtenaar geldbedragen van 140 duizend dollar en 73 duizend dollar van F. Corallo heeft aangenomen. Deze giften zijn hem gedaan zodat hij: 
 
- Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen;
- geheime overheidsinformatie aan Corallo zou verstrekken;
- Corrallo invloed zou verstrekken in Curaçaose overheid via de nieuw op te richten politieke partij MFK;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo internationaal namens Curacao wordt aanbevolen;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo of personen van zijn bedrijf worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.
 
2. Het tweede feit is valsheid in geschrifte. Tenlastegelegd is dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli 2010 in Curaçao en/of Italië samen met een ander twee facturen van het bedrijf Vanddis N.V. vals heeft opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140 duizend dollar en eén factuur voor een bedrag van meer dan 73 duizend dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf Vanddis werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf Betplus van F. Corallo).
 
3. Als derde feit staat op de dagvaardiging witwassen. In de periode 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011 is in Curacao, Verenigde Staten en/of Zwitserland en/of Italië is voor meer dan 200 duizend dollar witgewassen. (Het gaat om geld dat op basis van de valse facturen via bankrekeningen in het buitenland uiteindelijk terecht is gekomen bij verdachte en zijn medeverdachte.)
 
4. Het vierde feit gaat om het op 9 december 2013 in Curacao aanwezig hebben van zeven zogenaamde jammers (apparaten waarmee je het telefoonverkeer kan verstoren). Dit is strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht en volgens de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen.
 
5. Het laatste feit ten slotte betreft weer valsheid in geschrifte en wel op 15 april 2013 in Curaçao. Het gaat om een kennisgeving verlies reisdocument van een diplomatiek paspoort. In strijd met de waarheid is opgenomen dat het diplomatieke paspoort verloren was geraakt, terwijl dat paspoort in de kluis lag bij het bedrijf zijn partner, Vanddis N.V.
 
Stand van zaken onderzoek.
 
Het onderzoek in deze zaak naar onder meer valsheid in geschrifte van twee facturen, witwassen en ambtelijke corrupte door het aannemen van giften van Fransesco Corralo is langslepend.
 
Op 20 maart 2015 en 5 juni 2015 hebben regiezittingen plaatsgevonden. Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding en er is een wrakingsprocedure gevoerd door de verdediging. Tevens is op de zitting van 17 juni 2015 een aanvullend verzoek tot het horen van getuigen behandeld. Op de zitting van 9 september jl. is de behandeling ter terechtzitting aangehouden, omdat de Rechter-commissaris (RC) de getuigen woonachtig in Engeland en Italië nog niet had kunnen horen. De andere getuigen waren inmiddels wel gehoord.
 
Helaas is het de RC in de tussentijd nog steeds niet gelukt om de buitenlandse getuigen te verhoren. De getuige A. La Monica, wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf B+, in Engeland is niet gehoord, omdat hij onvindbaar is. The Metropolitan Police heeft voor ons onderzoek naar hem gedaan. In Londen wordt gezegd dat de getuige Engeland heeft verlaten en dat hij in Italië verblijft. 
 
Naar aanleiding van deze bevindingen is er door de RC een aanvullend rechtshulpverzoek naar Italië verstuurd om de getuige La Moninca daar te traceren en te horen. De Carabinieri, bureau Rome, heeft de getuige echter ook niet kunnen vinden. Sterker nog, in een strafrechtelijk onderzoek van dat bureau is juist vastgesteld dat de getuige om werk gerelateerde redenen naar het buitenland is verhuisd. 
 
Ook de verdediging zelf is vervolgens gevraagd om de verblijfsgegevens van La Monica. Bij mailbericht van 26 oktober jl. heeft mr Sulvaran echter bericht niet over de verblijfsgegevens van La Monica te beschikken.
 
Conclusie van het vorenstaande dient te zijn dat de getuige La Monica onvindbaar is. Het verzoek aan de RC dient derhalve te worden ingetrokken. Het dagvaarden van de getuige is immers nutteloos, nodeloos. De raadsman is ingevolge artikel 289 lid 2 Wetboek van Strafvordering ook gehouden de woon- of verblijfplaats zo nauwkeurig mogelijk aan te duiden. Ik verwijs hiervoor eveneens naar de belangrijke uitspraak van dit Hof van 6 januari 2015 (H85/14, inzake De Andrade) en naar het standaardarrest van de Hoge Raad van 1 juli 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1496).
 
De Italiaanse de getuigen L. Lapi en A. Vespignani, beiden ook werkzaam bij het bedrijf B+ van Fransesco Corralo zijn evenmin gehoord. De Italiaanse autoriteiten hebben alles op alles gezet om de getuigenverhoren voor de zitting voor vandaag in te plannen. Dit is hen ook gelukt en op 28 oktober jl. stonden de getuigenverhoren gepland. Helaas hebben zowel mr Sulvaran als de RC aangegeven niet in de gelegenheid te zijn, ook niet voor een videoverhoor op afstand. Het verhoor van de reeds opgeroepen getuigen hebben we daarom moeten uitstellen tot 18 november a.s. 
 
Er wordt zeker niet getwijfeld aan de goede bedoelingen van de RC, maar dit is wel tot grote spijt van het Openbaar Ministerie. Zeker gezien de vele zittingen die al aan deze zaak zijn gewijd, het tijdsverloop sinds de aanvang van de vervolging en gezien het tijdsverloop sinds de pleegdata valt het het Openbaar Ministerie dan ook zwaar thans weer aanhouding te moeten vragen.
 
Nu de RC wederom nog niet klaar is met de uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden verzoek ik u de zaak aan te houden voor bepaalde tijd tot 17 februari (en 19 februari) a.s. om 9.00 uur. 
 
Curaçao, 4 november 2015,
Mr Ph.A. van Logten,
Officier van justitie

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.