Het recht om vergeten te worden

Door Marie-José Eisden
Milan Kundera maakt in zijn boek, genaamd 'Onsterfelijkheid,' onderscheid tussen de 'kleine onsterfelijkheid', de herinnering aan iemand in het hart van hen die hem gekend hebben, en 'grote onsterfelijkheid', de herinnering aan iemand in het hart van hen die hem niet persoonlijk gekend hebben.
 
Tegenwoordig zijn veel mensen dankzij het internet onsterfelijk. Met de zoekmachine 'Google' kan men een hoop uitvinden over iemands leven en naarmate het internet belangrijker wordt in onze samenleving, neemt de behoefte aan anonimiteit onder gebruikers daarvan toe. Niet iedereen wenst namelijk gevonden te worden.
 
Het Europese Hof van Justitie heeft in mei 2014 het 'recht om vergeten te worden' erkend en oordeelde dat de zoekmachine Google verplicht is om zoekresultaten te verwijderen indien de informatie waar naar verwezen wordt, gelet op het geheel van de omstandigheden van het geval, ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend (irrelevant) of bovenmatig is ten aanzien van het doel van de verwerking.
 
Inmiddels stelt Google een online formulier ter beschikking met behulp waarvan op uw verzoek de links die naar bepaalde zoekresultaten verwijzen, niet meer als resultaat getoond worden bij het invoeren van uw naam. Bij dit verzoek dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren, evenals link(s) naar de informatie. Ook moet er een reden worden opgegeven waarom de informatie gedateerd, irrelevant of ongepast zou zijn.
 
Er zijn in de lagere rechtspraak vele uitspraken gevolgd over het veelbesproken 'recht om vergeten te worden'. Steeds wordt een afweging gemaakt tussen twee fundamentele rechten, het recht op privacy en het recht op informatievrijheid. Bij de toepassing van het 'recht om vergeten te worden' gaat het niet om de inhoud van de gevonden artikelen, maar om de zoekresultaten, ofwel de links die naar de artikelen verwijzen. Indien men een inhoudelijke toetsing wenst van een artikel dat via een zoekopdracht vindbaar is, kan diegene het medium dat over hem/haar heeft bericht, aanspreken waarbij het juridisch beoordelingskader voor onrechtmatige perspublicaties kan worden toegepast en waarbij gewogen wordt in welke mate een bepaalde uiting steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal.
 
De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelde in februari 2015 dat zoekmachines zoals Google Search een maatschappelijke functie vervullen en dat terughoudendheid geboden is bij het opleggen van beperkingen. Er dient te worden nagegaan of zwaarwegende en 
gerechtvaardigde redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de verzoeker zich ertegen verzetten dat gegevens die hem betreffen het voorwerp van een verwerking vormen.
 
In een recente uitspraak van Hof Amsterdam in maart 2015 prevaleerde het recht op informatievrijheid in een zaak waarin iemand, die veroordeeld was voor een ernstig strafbaar feit en in afwachting was van de behandeling van het hoger beroep in zijn strafzaak, klaagde over het feit dat Google na het intypen van zijn naam verwees naar websites die zijn voornaam en de eerste letter van zijn achternaam bevatten. Het Hof oordeelde dat de publicaties en de publieke belangstelling voor zijn strafzaak aan zijn eigen gedrag te wijten waren. Het publiek heeft aldus het Hof een groot belang om toegang te verkrijgen tot informatie omtrent ernstige delicten en dus ook omtrent de strafvervolging en veroordeling van de persoon in kwestie.
 
Hoewel het Europees Hof het recht om vergeten te worden heeft erkend, dient men zich te realiseren dat niet ieder verzoek voor inwilliging vatbaar is. Google heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden. Als Google weigert, mag u ook verwachten dat daarvoor een motivatie gegeven wordt. Indien u ervan overtuigd bent dat u een goede reden heeft opgegeven om de verwijdering van zoekresultaten, die verwijzen naar uw persoonsgegevens, van het internet te vragen en uw verzoek door de desbetreffende zoekmachine niet is ingewilligd, kunt u de advocaten van SMS Attorneys at Law om advies vragen en zij kunnen zich namens u ondermeer tot de rechter wenden en voor u de strijd tegen de grote onsterfelijkheid aangaan.
 
 
mr Marie-José Eisden is werkzaam bij SMS Attorneys at Law en legt zich ondermeer toe op het Handelsrecht en Strafrecht
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.