Geen uitstel meer verlaging vastgoedbelasting hotels Saba

SABA/DEN HAAG - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie Ronald Plasterk kan niet ingaan op het verzoek van de Saba Business Association (BSA) om het tijdelijk verlaagde tarief van vastgoedbelasting voor hotels ook in 2015 voort te zetten.
 
Volgens de minister zijn er in de afgelopen jaren al diverse lastenverlichtende maatregelen doorgevoerd in het fiscale stelsel. Bovendien zal de structurele effectieve druk van de waarde van de onroerende zaak voor hotels geen onredelijk hoge kosten met zich meebrengen, te meer niet daar er in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland geen winstbelasting meer is opgenomen.
 
De Nederlandse bewindsman schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een verzoek van de SBA. De organisatie van bedrijfsleven op Saba stelt dat de economische situatie niet rooskleurig is, met name voor de hotelsector, en verzoekt in verband daarmee om het tijdelijk verlaagde tarief van de vastgoedbelasting voor hotels ook in 2015 door te laten lopen.
 
Plasterk schrijft het te waarderen dat ondernemers, andere belastingplichtigen en eilandbestuurders opmerkingen hebben over en suggesties doen voor wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland en dat daarom Manon Leijten, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, en Richard van Zwol, Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begin oktober op een bezoek zijn geweest op de BES-eilanden en besprekingen hebben gevoerd met verschillende ondernemers.
 
Volgens Plasterk worden de suggesties van ondernemers serieus genomen en hebben die in de afgelopen jaren ertoe geleid, dat in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland diverse lastenverlichtende maatregelen zijn doorgevoerd. Deze lastenverlichting is gefinancierd uit de meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelsel ten opzichte van de opbrengst van het oude (Nederlands Antilliaanse) fiscale stelsel. De in dat kader genomen maatregelen zijn in overleg met en met instemming van de eilandbesturen van Caribisch Nederland tot stand gekomen.
 
In dat kader zijn ook specifieke maatregelen in de vastgoedbelasting getroffen, waardoor de jaarlijkse effectieve druk van 1 procent van de vastgoedbelasting met terugwerkende kracht tot 2011, is verlaagd naar 0,4 procent voor hotels en 0,8 voor onroerende zaken die via de vastgoedbelasting worden belast. Daarmee is uitdrukking gegeven aan de bijzondere positie van de hotels en het belang van deze sector voor de economie en werkgelegenheid van Caribisch Nederland. Bovendien worden waardestijgingen als gevolg van investeringen de eerste tien jaar vrijgesteld van vastgoedbelasting.
 
De bewindsman rekent de Kamer voor dat het beëindigen van de tijdelijke tariefsverlaging in 2015 de hotels geen onredelijke hoge bedragen gaat kosten, temeer niet daar er in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland geen winstbelasting meer is opgenomen. Tegen deze achtergrond bezien schrijft Plasterk niet tegemoet te kunnen komen aan de wens van SBA om voor hotels de tijdelijke tariefverlaging in de vastgoedbelasting van de jaren 2011 tot en met 2014 ook in 2015 van toepassing te verklaren.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.