Nieuwe belastingregeling Nederland – Sint Maarten: toelichting op een aantal grote wijzigingen

De Belastingregeling Nederland-Sint Maarten moet dubbele belastingheffing en het ontgaan van belasting voorkomen. In de relatie tussen Nederland - Sint Maarten zal het de huidige Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) vervangen.
 
Op 24 augustus 2015 is het wetsvoorstel gepubliceerd. Op onderdelen zullen grote wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de BRK.
 
De voorgestelde wet heeft de structuur en inhoud van een belastingverdrag. In het oog springen onder meer de aangepaste bronheffing op dividenden, de introductie van een LOB-bepaling, de nieuwe verdeling van heffingsrechten bij pensioenen en bij erven en schenken, de uitwisseling van informatie, en een aanmerkelijkbelangvoorbehoud van tien jaar bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders.
 
Bronheffing dividenden
De nieuwe regeling voorziet in een bronheffing van – als hoofdregel – maximaal 15% van het bruto dividend betaald door een lichaam dat inwoner is van het ene land aan een inwoner van het andere land. Voor bijzondere situaties gelden afwijkende regelingen. Als de uiteindelijk gerechtigde tot het dividend een lichaam is dat ten minste 10 percent bezit van het kapitaal van het lichaam dat de dividenden betaalt (‘deelnemingsdividend'), dan geldt in beginsel een vrijstelling in het bronland. Op dividenden betaald aan pensioenfondsen zal ook geen bronheffing plaatsvinden. Caribisch Nederland mag in voorkomende gevallen overigens wel opbrengstbelasting blijven heffen, nu deze een ander karakter heeft dan de dividendbelasting.
 
LOB-bepaling deelnemingsdividenden
De regeling wil oneigenlijk gebruik van de vrijstelling van bronheffing op deelnemingsdividenden voorkomen. Daarom is  een zogenoemde Limitation on Benefits (LOB)-bepaling opgenomen die misbruik wil tegengaan. Grofweg kan aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling als sprake is van een ‘ondernemingsstructuur', en niet als er sprake is van een beleggingsstructuur. De voorwaarden voor de vrijstelling van bronheffing onder de nieuwe regeling verschillen van de voorwaarden voor de verlaagde bronheffing onder de BRK. Voor bepaalde situaties waarin nog niet volledig aan de nieuwe voorwaarden wordt voldaan, geldt als overgangsmaatregel tot uiterlijk eind 2019 een maximale bronheffing van 5 procent.
 
Verlengde termijn voorbehoud bij emigratie DGA
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) die emigreren krijgen dadelijk te maken met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud van tien jaar. In de huidige BRK is de termijn slechts vijf jaar. Voor bestaande gevallen geldt een overgangsmaatregel met eerbiedigende werking.
 
Pensioen
De verdeling van heffingsrechten bij pensioenen verandert. In de nieuwe regeling is sprake van gedeelde heffingsrechten. In beginsel wordt het heffingsrecht over particuliere pensioenen weliswaar toegewezen aan het land waarvan de pensioen genieten inwoner is, maar ook het land waaruit het pensioen afkomstig is – en waar de gefaciliteerde opbouw heeft plaatsgevonden – krijgt een beperkt heffingsrecht van maximaal 15%. Die beperking in tarief geldt niet bij afkoop van pensioen. Ook voor overheidspensioenen, lokale medewerkers uitgezonderd, en voor sociale zekerheidsuitkeringen is het volledige heffingsrecht toegewezen aan het bronland. Voor bestaande gevallen is voorzien in een overgangsmaatregel, daarvoor geldt nog steeds een uitsluitende belastingheffing in het woonland.
 
Erf- en schenkbelasting
Onder de nieuwe regeling krijgt Nederland meer mogelijkheden tot het heffen van erf- en schenkbelasting na emigratie. In afwijking van de huidige 12-maanden periode in de BRK mogen Nederland - Sint Maarten straks in voorkomende gevallen gedurende de eerste vijf jaar na emigratie hun nationale belastingwetgeving inzake erven en schenken toepassen. Als overgangsmaatregel is voorzien in een eerbiedigende werking van de huidige regels voor bestaande situaties, daarvoor geldt de verlengde termijn niet.
 
Uitwisselen van informatie
De regeling biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie tussen beide landen. Het gaat daarbij om informatie die naar verwachting van belang is voor de toepassing van de regeling en de nationale belastingwetgeving. Hiertoe behoren ook de Nederlandse inkomensgerelateerde regelingen zoals toeslagen en de premies die worden geheven volgens het sociale zekerheidsstelsel van een land. Als één van beide landen om informatie verzoekt dan moet het andere land in beginsel de verlangde informatie verzamelen, binnen de kaders van de nationale wetgeving.
 
Nederland, Sint Maarten, BES-eilanden
De regeling zal van toepassing zijn tussen Sint Maarten en het land Nederland. Het land Nederland bestaat sinds de staatskundige hervormingen per 10 oktober 2010 uit een West-Europees en een Caribisch deel; de zogenoemde BES-eilanden bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 
Inwerkingtreding en toepassing
De nieuwe regeling zal pas op een later moment effect hebben. De rijkswet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie ervan in het Staatsblad. De bepalingen zijn vervolgens van toepassing op belastingjaren en belastingtijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de rijkswet in werking is getreden. Voor aan de bron geheven belastingen geldt dat de bepalingen van toepassing zijn op betalingen die zijn gedaan op of na die datum.
 
Bron: PwC
 
 
Related articles:
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.